Verevening ouderdomspensioen

Verevening is de wijze van pensioenverdeling zoals omschreven in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). De hoofdregel van de Wet VPS houdt in dat beide echtgenoten recht hebben op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Deze hoofdregel geldt als er niets anders is overeengekomen. Hier is dus sprake van regelend recht.

Door verevening ontstaat er een ‘eigen’ recht op ouderdomspensioen voor de vereveningsgerechtigde (hierna genoemd ex-partner). Hiermee wordt bedoeld dat de ex-partner, zonder medewerking van de vereveningsplichtige (degene die het pensioen heeft opgebouwd, hierna genoemd pensioengerechtigde), een eigen recht op het ouderdomspensioen kan krijgen.

Het vereveningsdeel van het pensioen wordt pas ontvangen door de ex-partner, als de pensioengerechtigde daadwerkelijk met pensioen gaat. Indien sprake is van een flexibele pensioenregeling, bestaat de mogelijkheid dat de ex-partner het pensioen uitstelt, dan wel vervroegt. Het vereveningsdeel van het pensioen volgt de vervroeging, dan wel het uitstel.

De ex-partner is derhalve afhankelijk van de door de pensioengerechtigde gemaakte keuzes.

  • Een waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld als gevolg van het wijzigen van werkgever), betekent dat ook het verevende deel wordt overgedragen naar de nieuwe uitvoerder.
  • Als het pensioen van de deelnemer na ingang wordt verhoogd of verlaagd, ook het verevende deel dient te worden verhoogd dan wel verlaagd.
  • Bij overlijden van de ex-partner, vloeit het verevende deel van het ouderdomspensioen terug naar de pensioengerechtigde.

In beginsel bestaat het recht op uitbetaling tegenover de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder is het pensioenfonds of de verzekeraar welke de pensioenregeling, welke is toegezegd door de werkgever, uitvoert. De scheiding dient daarvoor wel binnen twee jaar te worden gemeld bij de pensioenuitvoerder.

Voor- en nadelen van verevening

Standaard verevening heeft zowel voordelen als nadelen. Welke het zwaarst wegen en óf te adviseren is om af te wijken van verevening en een andere verdelings-methode toe te passen, kan per geval verschillen. Als voordelen van verevening kunnen de volgende aspecten genoemd worden:

bij vooroverlijden van de ex-partner, vloeit het verevende deel van het ouderdomspensioen terug naar de pensioengerechtigde (voordeel voor pensioengerechtigde);

  • bij vooroverlijden van de pensioengerechtigde, ontvangt de ex-partner een nabestaandenpensioen (voordeel voor ex-partner);
  • indien de opgebouwde aanspraken worden verhoogd door indexatie, wordt het verevende deel van het ouderdomspensioen eveneens geïndexeerd (voordeel voor ex-partner).

Nadelen van standaard verevening zijn:

  • het verevende deel van het ouderdomspensioen blijft een voorwaardelijk recht (nadeel voor de ex- partner);
  • de ingangsdatum van het vereveningsdeel is afhankelijk van de pensioeningangsdatum van de pensioengerechtigde (nadeel voor de ex-partner);
  • de financiële banden tussen de ex-partners worden niet volledig verbroken (nadeel voor zowel pensioengerechtigde als de ex-partner);
  • voor zowel de pensioengerechtigde als de ex-partner blijft onzeker welke pensioenuitkeringen men tegemoet kan zien. Bij (voor)overlijden van de ex-partner, vloeit het verevende deel van het ouderdomspensioen terug naar de pensioengerechtigde. Bij (voor)overlijden van de pensioengerechtigde ontvangt de ex-partner niet de helft van het ouderdomspensioen, maar het nabestaandenpensioen (nadeel voor zowel pensioengerechtigde als de ex-partner);
  • de pensioenuitkeringen zijn niet afgestemd op de pensioenleeftijd van de ex-partner. Dit is voornamelijk van belang bij een groot leeftijdsverschil tussen de pensioengerechtigde en de ex-partner (nadeel voor de ex-partner ).