Partneralimentatie: Uw rechten en plichten na de (echt)scheiding?

Partneralimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud die na een scheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt. Wij kunnen voor u de hoogte berekenen van de partneralimentatie waaraan u zou moeten voldoen na de echtscheiding.

Wanneer bent u partneralimentatie verschuldigd?

Bij de scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap bent u partneralimentatie verschuldigd als:

  • een van de partners onvoldoende inkomsten heeft en in redelijkheid niet geacht kan worden om voldoende inkomsten zelf te kunnen verwerven (behoefte);
  • de andere partner in staat is de bijdrage te betalen (er moet voldoende draagkracht zijn).

Alimentatie afkopen

U bent niet verplicht om partneralimentatie af te spreken. In onderling overleg kunt u hiervan afzien. Ook kunt u de alimentatie afkopen. Over het algemeen is de afkoop van alimentatie voor de betaler risicovol en ook fiscaal gezien zeer ongunstig. Bovendien kan, wanneer u afziet van partneralimentatie, de gemeente hier op terugkomen als u een bijstandsuitkering aanvraagt. Als een van de partners een bijstandsuitkering zou aanvragen, dan is niet uit te sluiten dat de gemeente deze uitkering waarschijnlijk zal verhalen op de andere partner. Uiteraard dient de andere persoon genoeg inkomen te hebben. Dit is niet uit te sluiten in het scheidingsconvenant. Wees hier alert op.

Een extra risico of nadeel als u afziet van partneralimentatie is nog dat de gemeente u op uw uitkering kan korten met 10%.  Wij kunnen u adviseren op het gebied van partneralimentatie en vertellen u ook duidelijk wat de gevolgen van uw keuze op het gebied van partneralimentatie kunnen zijn.

Duur en aanpassing partneralimentatie

De plicht om alimentatie te betalen houdt op als de ex-partner aan wie moet worden betaald, hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen als ware zij gehuwd of op enige andere wijze over voldoende inkomen beschikt. Verder stopt de betalingsplicht na verloop van 12 jaar als u samen kinderen heeft. Als u geen kinderen heeft en het huwelijk niet langer dan 5 jaar is, dan geldt de partneralimentatie voor de duur van het huwelijk.

De alimentatie kan worden aangepast ingeval van een wijziging van omstandigheden. Uw inkomen is bijvoorbeeld achteruit gegaan vanwege een ontslag of uw woonsituatie is gewijzigd etc.

Jaarlijkse indexering

Jaarlijks wordt de hoogte van de alimentatie op 1 januari verhoogd. De verhoging is op grond van artikel 1:402a BW jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt gepubliceerd in de Staatscourant door het Ministerie van Justitie. De verhoging geldt zowel voor de kinder- als partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen ex-partners is overeengekomen in het echtscheidingsconvenant. Door deze correctie wordt het alimentatiebedrag aangepast ter compensatie van de gestegen kosten van levensonderhoud. De jaarlijkse verhoging wordt bepaald door de ontwikkeling van de Cao-lonen in Nederland. Het verjaringstermijn van de wettelijke indexering is vijf jaar. Het tegoed komt te vervallen als daar binnen 5 jaar geen aanspraak op wordt gemaakt.

Op site van de Staatscourant vindt u een uitgebreid overzicht van de jaarlijkse indexering, vanaf 1990 tot en met 2020. De indexatie van alimentatie bedraagt voor 2020 thans 2,5%.

Incasso van partneralimentatie

Als de ex-partner de partneralimentatie niet voldoet kan de deurwaarder achterstallige alimentatie innen. De beschikking wordt betekend en de deurwaarder kan vervolgens overgaan tot executie (uitvoering), bijvoorbeeld door middel van loonbeslag of de gedwongen verkoop van auto, inboedel of woning.

Als er een achterstand is opgetreden in de betaling van de partneralimentatie kan dit ook via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) lopen. Het LBIO kan zonder inschakeling van een deurwaarder beslag leggen op inkomsten uit arbeid of op uitkering. Het LBIO neemt steeds de incasso over voor een termijn van 6 maanden. Voor meer informatie kijkt u op www.lbio.nl. De rechthebbende van de alimentatie hoeft aan het LBIO geen kosten te betalen, de alimentatieplichtige echter wel.

Wat kunnen onze advocaten en alimentatiespecialisten voor u doen?

Tijdens ons bemiddelingstraject kunnen er afspraken worden gemaakt die passend zijn voor beiden. Wij leveren uitsluitend maatwerk. U heeft de vrijheid om samen afspraken te maken en vele variaties zijn denkbaar:

  • de hoogte van het bedrag;
  • de duur van de alimentatieplicht;
  • afkoopregeling;
  • bijzondere voorwaarden.

De tussen u beiden gemaakte afspraken kunnen voor u worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, ook wel het scheidingsconvenant genoemd. De alimentatie-afspraak zal vervolgens door de rechter worden bekrachtigd (vastgelegd in een uitspraak).

Wilt u meer informatie over het aanvragen over echtscheidingsbemiddeling en het berekenen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie? Neem dan contact op 088-7474500.