Conversie is een alternatieve methode van het verdelen van pensioenrechten bij scheiding. Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding en niet bij scheiding van tafel en bed. Dit heeft te maken met het feit dat na een scheiding van tafel en bed het nabestaandenpensioen, volgens de Wet VPS, nog niet wordt verdeeld, terwijl bij conversie het nabestaandenpensioen wordt omgezet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen.

Bij conversie wordt de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk en het volledige nabestaandenpensioen omgezet in een zelfstandig recht van de ex-partner op ouderdomspensioen. Zelfstandig betekent dat de ex-partner niet meer afhankelijk is van het leven en sterven van de pensioengerechtigde (zoals bij verevening het geval is), maar dat het pensioen afhankelijk is van het eigen leven en sterven van de ex-partner. Het pensioen gaat dus in als de ex-partner zélf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Bij verevening gaat het nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner in bij het overlijden van de pensioengerechtigde en vloeit bij het overlijden van de ex-partner het verevende deel van het ouderdomspensioen weer terug naar de pensioengerechtigde. Bij conversie is van beide geen sprake, omdat de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk en het volledige nabestaandenpensioen is omgezet in een ouderdomspensioen ten behoeve van de ex-partner. De hoogte van het pensioen dat bij conversie toekomt aan de ex-partner is niet gelijk aan de som van de helft van het ouderdomspensioen en het volledige nabestaandenpensioen. De waarde van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd door de pensioengerechtigde is afhankelijk van leeftijd, levensverwachting en verwachte uitkeringsduur. Door omzetting van dit pensioen naar een eigen recht op ouderdomspensioen van de ex-partner, wordt het pensioen herberekend op basis van de leeftijd en levensverwachting van de ex-partner. Naast de vormvoorschriften voor het vastleggen van afspraken, zoals deze in het algemeen gelden bij afwijkende afspraken van verevening, geldt bij conversie nog een aanvullende voorwaarde. Het pensioenuitvoeringsorgaan moet instemmen met conversie.

Voor- en nadelen van conversie

Conversie kan zowel voordelig als nadelig uitpakken, zowel voor de pensioengerechtigde als voor de ex-partner. Het is dus van groot belang dat de voordelen en nadelen goed in kaart worden gebracht, alvorens gekozen wordt voor conversie.

Voordelen van conversie zijn onder andere:

  • Bekende ingangsdatum (voordeel ex-partner): Als de helft van het ouderdomspensioen en het volledige nabestaandenpensioen wordt omgezet in een eigen recht voor de ex-partner, dan is de ingangsdatum van dit verevende recht afhankelijk van de pensioenleeftijd van de ex-partner.
  • Financiële banden worden volledig verbroken (voordeel voor zowel pensioengerechtigde als ex-partner: Omdat er door conversie een zelfstandig recht op pensioen is ontstaan (voor de ex-partner), zijn de pensioenuitkeringen niet meer afhankelijk van de pensioengerechtigde. Hierdoor zijn, voor wat betreft het pensioen, de banden volledig verbroken, hetgeen uit emotionele overwegingen een belangrijk argument vóór conversie kan zijn.

Aan conversie zitten, in specifieke gevallen, ook nadelen:

  • Partner zonder eigen inkomsten (nadeel ex-partner): Conversie is niet aan te raden voor partners die zelf geen eigen inkomsten hebben, zeker als ze op het moment van scheiding nog relatief jong zijn. Bij het ontbreken van een inkomen, wordt normaliter alimentatie ontvangen van de ex-echtgenoot. Indien er geen conversie wordt toegepast betekent dit dat de ex-partner na de scheiding alimentatie ontvangt, vanaf de pensioeningangsdatum van de pensioengerechtigde de helft van het ouderdomspensioen en vanaf diens overlijden het nabestaandenpensioen. Als gekozen wordt voor conversie, dan ontvangt de ex-partner de eerste periode alimentatie en vervolgens vanaf de eigen pensioengerechtigde leeftijd het ouderdomspensioen. Problemen ontstaan wanneer de pensioengerechtigde komt te overlijden vóór de pensioeningangsdatum van de ex-partner. In dat geval vervalt de alimentatie en wordt er géén nabestaandenpensioen uitgekeerd (dit is immers opgegaan in een eigen recht op ouderdomspensioen). De ex-partner zal vervolgens moeten wachten op de pensioeningangsdatum alvorens het ouderdomspensioen wordt ontvangen.
  • Overlijden ex-partner (nadeel pensioengerechtigde): Bij verevening blijft het volledige pensioen bij de pensioengerechtigde. Beide ex-echtgenoten hebben weliswaar recht op de helft, maar dat wordt pas zichtbaar bij het uitkeren van het pensioen. Indien de ex-partner komt te overlijden, vloeit het verevende deel automatisch weer terug naar de pensioengerechtigde. Deze heeft vervolgens weer zijn volledige pensioen. Indien conversie wordt toegepast, dan is het deel dat toekomt aan de pensioengerechtigde volledig afgescheiden van het aan de ex-partner toekomende deel.

Wilt u meer weten over conversie, neem dan gerust contact op: 088-7474500